PROPERA
CURSAREGLAMENT GENERAL DE LES CURSES DE LA LLIGUETA RUNNING VALL D’ARO

Edat

El mínim d’edat per a participar és de 16 anys.
Els menors d’edat (18 anys) hauran de presentar el permís del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar degudament omplert i signat en el moment de la recollida del dorsal, adjuntant algun document acreditatiu de l’adult  (Descarrega’t aquí l’autorització).

L’organització pot demanar el DNI o algun altre document acreditatiu per comprovar l’edat del participant.

El dorsal-xip haurà d’estar sempre visible, col·locat a la part de davant del pit i sense cap tipus de manipulació. Cada cursa tindrà el seu propi dorsal. El dorsal no es podrà reutilitzar per a les següents curses.

És obligatori circular pel recorregut oficial, que estarà degudament senyalitzat i marcat a la sortida i a la meta. Els participants hauran de seguir les instruccions de l’organització en els desviaments.

L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit certificat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran la distància oficial.
Si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els diners d’inscripció.

L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als participants abans, durant o després d’efectuar-se.

No es permet córrer amb animals, per seguretat del mateix animal i de la resta de participants.

Si algú abandona, és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.

Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada.Drets d’imatge

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats en les llistes d’inscrits/es, i també a les dels resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

El/la participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tota mena de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

En compliment d’allò que s’estableix en l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest suport resten incorporades en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb la finalitat de gestionar i promocionar l’esdeveniment esportiu en el qual us heu inscrit, o d’altres similars desenvolupats per aquesta institució. Així mateix, vostè accedeix, tret que ho comuniqui, a la cessió de les seves dades a TempsXCurses amb l’objecte de que li remetin informació sobre les seves activitats i/o productes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Castell-Platja d’Aro, dirigint-se per escrit, acreditant la seva identitat.

Desqualificacions

- Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

- No realitza el recorregut complert

- No porta el dorsal-xip al pit.

- Mostra un estat físic deficient.

- Mostra un comportament antiesportiu i/o protesta sense respectar el reglament, i/o comet una falta greu contra les normes.

- No assisteix a algun atleta accidentat o no comunica un possible accident al control més proper al lloc del fet.

- Un corredor/a desqualificat que vulgui seguir el recorregut fixat ho farà sota la seva responsabilitat